Общи условия на играта “Спечели лазерен лифтинг”

  1. Facebook не е спонсор, организатор, администратор или поръчител и по никакъв начин не поддържат тази игра.

2. Организатор на играта „Спечели лазерен лифтинг“ (по-нататък в текста „Играта“) е Reverse Dermatology, (по-нататък “Организатор”).

Играта се организира с цел промоция на Организатора.

Правилата на играта (“Общи условия”) ще бъдат обявени на официалния интернет сайт на Reverse Dermatology на адрес:  https://reversesofia.com.


3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст между 35 и 55 години, които са граждани на Р. България, имат местна регистрация на територията на Р. България, намират се на територията на Р. България и са ползватели на Facebook (наричани по-нататък „Участници“). Служителите и членовете на най-тесния семеен кръг на служители на Организатора, както и което и да е друго лице, свързано с тази Игра не могат да участват в Играта. Участници в Играта не могат да бъдат юридически лица.


4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода от 12.01.2021 г. до 23:59 часа на 19.01.2020 г.

5. КАК ДА УЧАСТВАТЕ? (ПРИЛОЖЕНИЕ)

В периода, посочен в точка 4 от Правилата, на Facebook страницата на Reverse Dermatology https://www.facebook.com/reversedermatology за валиден се счита всеки участник, попълнил коректно своите данни, а именно: имена, година на раждане, телефон и имейл в специално създадената анкетна форма на регистрация (Lead Form). 

6. ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Най-късно до 2 (два) дни след изтичането на периода на Играта – тоест на 20.01.2021 г., на томболен принцип ще бъде изтеглен 1 (един) един участник, който отговаря на условията на Играта и ще бъде обявен за победител.

Победителят ще бъде обявен на Facebook страницата на Reverse Dermatology на 19.01.2021г. в отделна публикация. 

Печелившият участник ще получи и уведомително писмо от Организатора на e-mail адреса, който е въвел при регистрацията си в играта.

7. НАГРАДИ И ПОЛУЧАВАНЕ

7.1 Наградата представлява безплатна лазерна процедура за подмладяване, т. нар. неоперативен лифтинг.

7.2 Получаване на наградата: За да потвърди наградата, Печелившият трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на страницата на Reverse Dermatology. Ако Печелившият участник не се свърже по посочения начин, Организаторът ще опита да установи връзка с Печелившия чрез обаждане на телефонния номер, който Печелившият е въвел при регистрацията си в играта. 

След установяване на контакт с Печелившия и потвърждаване на наградата, Печелившият следва да запише час за спечелената процедура в срок до 14 (четиринадесет) дни след потвърждаване на наградата. Запазването на час следва да бъде направено на телефоните за връзка с рецепция на Reverse Dermatology, а именно: +359 2 465 19 30 или +359 89 847 7308. 

7.3 В случай че Печелившият не използва спечелената награда (не запише час за процедура) в срока, обявен в т. 7.2, ще се проведе ново теглене и ще бъде излъчен нов победител, който ще бъде уведомен за спечелената награда по имейл или телефон.

8. Участниците ще бъдат дисквалифицирани от Играта, ако използват лъжливи профили, за да участват. За лъжливи профили ще се считат всички, за които съществува разумно съмнение, че са създадени изключително с цел участие в рамките на Играта. Причините за това включват, но не са изчерпателно изброени: липса на профилна снимка, малко на брой приятели или неотговаряне на директен въпрос в срок от 24 часа. Организаторът може по собствена преценка да дисквалифицира всеки Участник, ако констатира разумно съмнение, че същият ползва лъжлив профил за участие чрез коментар. 

9. Организаторът си запазва правото да премахва коментари и текстове от Facebook страницата с обидно съдържание на расова, национална, сексуална или каквато и да е друга основа, като автоматично може да дисквалифицира публикувалия ги Участник от участие в Играта.

10. Участници, които участват в Играта нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези Правила. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги. С приемането на наградата се считат за уредени всички задължения на Организатора на Играта към победителите.

11. Организаторът не може под каквито и да е било форма или обстоятелства и по какъвто и да е било начин да бъде считан за отговорен за закъсняване, промяна, нарушения, прекъсвания, диверсии или замени, недостъпност на наградите поради държавни празници или други обстоятелства, които могат да повлияят на достъпността или употребата на наградите, както и за каквато и да е процедура или пропуск настъпили от какъвто и да е вид транспорт, които са включени в наградата/е. Организаторът не носи отговорност, ако неизпълнение на обвързаността произтича от форсмажорни обстоятелства.

12. ПУБЛИКУВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които Участниците предоставят по време на Конкурса, ще се използват за проверка, изпращане на наградата и за потвърждение, че са получили наградата при спечелване на същата. Предоставянето на лични данни е доброволно, а непредоставянето им ще доведе до изключването на съответния Участник от Играта. С участието си в Играта, Участниците декларират, че са съгласни с обработката и събирането на техните лични данни от страна на Организатора. Обработването на личните данни на Участниците ще става изключително в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, с цел провеждането на Играта. Участниците във всеки момент могат да изискат да им се осигури достъп до личните им данни, както и тяхното допълване, поправяне, коригиране или изтриване, респективно могат да оттеглят съгласието си за тяхната по-нататъшна обработка чрез изпращането на такова искане на адрес: contact@ideas-lab.eu. Участниците приемат техните лични данни да бъдат споделяни на предлагащите услуги или на подизпълнители за изпълнение на задачи поставени от Организатора във връзка с Играта. Участниците се съгласяват да бъдат публикувани техни снимки от провеждане на процедурата в социалните медии на Организатора с цел реклама. Организаторът информира Участниците, че техните лични данни, които са предоставени доброволно, ще бъдат добавени в база данни, собственост на Организатора. Организаторът се задължава да изпълни така задължената си, че тези лични данни да останат поверителни, както и да изпълни задълженията си по запазване на същите, че ще предприеме съответните мерки с цел предотвратяване на промяна, загуба или неупълномощена обработка или достъп до тези данни във всеки момент в съответствие с достъпната технология.

13. Всички Участници са отговорни за каквито и да е разходи или други финансови искания, които биха могли да произлязат от тяхното участие в Играта (включително неограничено ползване на интернет).

14. Участникът е отговорен за всички разходи, данъци, такси или мита, които могат да се получат поради участие или спечелване на награда в Играта.

15. Участникът може да зададе какъвто и да е въпрос, свързан с тази Играта на следния e-mail: contact@ideas-lab.eu.

16. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът по каквато и да е причина не успее да влезе във Facebook страницата и Instagram профила на Reverse Dermatology. Организаторът не може да носи отговорност за възможна загуба на съобщение от и към страниците на социалните мрежи, както и за закъснение, погрешно изпращане, нарушени или недоставени данни, както поради технически трудности, които могат да повлияят на електронната комуникация или някакви други обстоятелства.

18. За да участва в Играта, Участникът приема всички условия и правила на Играта.

19. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В нито един случай, Организаторът или което и да е трето лице или субект включен в предоставянето на услуги на хостинг, изработване, създаване или дистрибуция на интернет страницата няма да считат за отговорни за каквито и да е директни, косвени, случайни или специални последващи щети, които могат да настъпят вследствие ползването или невъзможност за ползване на уеб страницата или поради нарушаване на която и да е гаранция, участието в Играта или на друго място.

Дата на публикация: 7.01.2021г. 

Споделете

Работно време на клиника REVERSE

Ние използваме бисквитки на трети страни, за да подобрим нашите услуги и да запомним вашите предпочитания. Ако продължите да разглеждате сайта или кликнете върху бутона за приемане на този банер, разбираме, че приемате използването на бисквитки на нашия уебсайт. За повече информация посетете нашата Политика за бисквитките.