Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „Дерматологична клиника РИВЪРС АСИМПДВ-ИП“ ЕООД

1. Защита на лични данни

„Дерматологична клиника РИВЪРС АСИМПДВ-ИП“ ЕООД съзнава, че сигурността на Вашите лични данни, при предоставянето на избрана от Вас услуга или при използването на нашата интернет страница е от изключително значение. Ние се отнасяме към защитата на Вашите лични данни професионално и отговорно и настоящата Политика за защита на личните данни бихме искали да Ви уведомим относно нашите мерки на защита.

2. Събиране на данни

  1. 1За изпълнението на договор.

В случай че решите да използвате някоя от нашите услуги, ние ще изискаме Вашите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка. Тази информация ни е необходима, за да можем да Ви идентифицираме като наш клиент, да се свържем с Вас в случай на необходимост (само и единствено във връзка с предоставяните от нас услуги) и да водим съвестно и коректно необходимата документация в тази връзка.

В случай че изберете наша услуга, която изисква обработването на лични данни за здравословното Ви състояние (т.нар. “чувствителни“ лични данни), то ние няма да можем да Ви я предоставим, ако не разполагаме с определени Ваши „чувствителни“ лични данни поради спецификите на част от предоставяните от нас услуги, които могат или биха могли да имат определено въздействие върху Вашето здравословно състояние.

Вашите лични данни остават в нашата фирма и се обработват от лица или сървъри, които действат от наше име и отговорят пред нас. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни от нас или от нашите служители за използване от на трети страни под каквато и да било форма, освен ако нямаме Вашето съгласие или не сме задължени да го направим по силата на закон.

Ние ще контролираме и отговаряме за използването на предоставените от Вас лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани законосъобразно, за което сме предприели съответните технически и организационни мерки.

2.2. На нашата интернет страница.

Вие може да използвате нашата интернет страница, без да разкривате Ваши лични данни. От Вас не се изисква да предоставите лични данни, като условие за използването на нашата интернет страница, освен ако по собствено желание не сте заявили предоставяне на услуга или сте се свързали с нас чрез формата за контакт.

При използване на нашата интернет страница, данни могат да бъдат съхранявани за различни цели с оглед сигурност. Тези данни може да включват името на Вашия интернет доставчик, интернет страницата, която сте използвали като интернет връзка към нашата страница, интернет страниците, които сте посетили от нашата интернет страница и адреса на Вашия интернет протокол. Тези данни може доведат до Вашата идентификация, но ние не ги използваме с подобна цел. Ние периодично използваме данните за статистически цели, като поддържаме анонимността на всеки индивидуален потребител, така че лицето да не може да бъде идентифицирано.

В случаите, при които се предоставят лични данни към трети лица, във връзка с предоставяне на услуги, заявени по Ваше желание или за други цели, за които сте ни упълномощили, ние разчитаме на технически и организационни средства, за да осигурим спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.

4. Цел на ползване

Данните, която събираме, ще бъдат използвани само с цел да Ви доставим необходимите услуги, както и за други цели, за които сте изразили своето съгласие, освен ако със закон не е упоменато друго. Ние обработваме Вашите „чувствителни“ лични данни само и единствено с оглед естеството на предлаганите от нас услуги. Тъй като част от тях могат да повлияят по определен начин на състоянието Ви, ние искаме да сме сигурни, че избраната от Вас услуга няма да Ви навреди или застраши здравето или живота Ви.

5. Вашите права:

  • Право на достъп

Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и ако отговорът е да, да поискате достъп до тях. За целта следва да изпратите искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

  • Право на поправка

Можете да поискате от нас да поправим неточни Ваши лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

  • Право на възражение

Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни и ако законът и сключения помежду ни договор ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове.

  • Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

  • Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

  • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да извършим проверка.

Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

6. Сигурност

Ние използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни от манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Всички лични данни, които са ни предоставени от Вас ще бъдат криптирани по време на преноса, за да се избегне възможната злоупотреба с тях от трети страни. Нашите процедури за защита непрекъснато се обновяват на основата на новите технологични достижения.

7. Деца

7.1. За изпълнението на договор.

Наясно сме, че част от клиентите ни са деца под 18-годишна възраст. В този случай, съгласно действащото законодателство, ние няма да можем да Ви предоставим част от услугите ни, ако законният представител на детето не е дал изричното си съгласие да му предоставим определена услуга. Когато предоставянето на „чувствителни“ лични данни е предпоставка за извършването на определена процедура, то законният представител следва да заяви, че е съгласен личните данни на детето да се обработват от нас в изпълнение на сключения договор за услуга.

7.2. На нашата интернет страница.

С оглед важността на защитата на тайната на личния живот на децата, ние не събираме, обработваме или използваме, на нашата интернет страница, данни, отнасящи се до лица, за които знаем, че са под 14 години, без предварителното дадено и доказуемо съгласие, на неговия или нейния законен представител. Този законен представител има правото, при поискване, да се запознае с данните, предоставени от детето и/или да изиска те да бъдат изтрити.

8. Контакти

Ако имате някакви проблеми, въпроси или предложения, моля свържете се с нас:

„Дерматологична клиника РИВЪРС АСИМПДВ-ИП“ ЕООД
Ул.“Никола Мирчев“ №33, ет.1
София, България
Тел:
+359 2 465 19 30

+359 89 847 7308
Е-mail: info@reversesofia.com

Постоянното развитие на интернет понякога изисква корекции в нашата Политика за защита на личните данни. Запазваме си правото да правим промени при необходимост, за които ще Ви уведомим на нашата уебстраница.

Call Now Button