Reverse Giveaway – Avene

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА “REVERSE AVENE GIVEAWAY”, НАРИЧАНА ЗА КРАТКО „ИГРАТА“

 1. Организатор на Играта
  1.1. Играта се организира и провежда от “Дерматологична клиника Ривърс АСИМПДВ – ИП Д-р Росица Денчева” ЕООД, адрес на управление: гр. София, ул. Бисер № 12, ЕИК 203663522, тел. 0898477308.
  1.2. С участието си в тази игра участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4. от Официалните правила.
  1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в уебсайта на “Дерматологична клиника Ривърс АИПСМПДВ – ИП Д-р Росица Денчева ” ЕООД, https://reversesofia.com/ .
  1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително им публикуване, както и да променя продължителността на Играта и наградите. Организаторът не носи отговорност по никакъв начин пред Участниците и/или трета страна за каквито и да било преки или косвени вреди и разходи, които биха могли да възникнат от изменение, спиране или прекратяване на Играта, или от друга причина, свързана с Играта.
 2. Мотиви за провеждане на играта
  Играта се организира с цел реклама и популяризиране на продуктите с търговски марки Eau Thermale Avène.
 3. Период и територия на провеждане на играта
  3.1. „Играта” започва на 16.07.2020 г. и ще продължи до 31.07.2020 г. 12:00 ч.
  3.2. „Играта” се организира и провежда на територията на Република България посредством страницата на “Дерматологична клиника Ривърс АСИМПДВ- ИП Д-р Росица Денчева” ЕООД, намираща се в социалната платформа Instagram на адрес:
  https://www.instagram.com/reversesofia/ .
 4. Право на участие
  4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 години, с местоживеене в България, което има валидна лична регистрация в социалната платформа Instagram.
  4.2. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
  4.3. В Играта нямат право да участват служители на “Дерматологична клиника Ривърс АСИМПДВ- ИП Д-р Росица Денчева” ЕООД и „Пиер Фабр Дермо-Козметик България“ ЕООД, както и членовете на техните семейства.
 5. Условия за участие и провеждане на Играта
  5.1. В периода на провеждане на играта, посочен в т. 3.1., всяко лице, отговарящо на условията в т. 4.1., което на INSTAGRAM страницата на клиника Ривърс е дало отговор на въпроса „Колко често е препоръчително да нанасяме слънцезащитен продуктна Avene?” и е тагнало 2 (двама) от своите INSTAGRAM приятели да последват страницата на клиника Ривърс на адрес:
  https://www.instagram.com/reversesofia/ участва в Играта.
 6. Описание на предметните награди
  6.1. 5 бр. слънцезащитен крем Avene Fluide SPF 50+ 50 ml. Един участник има право да получи само една награда.
 7. Процедура по теглене на печеливши участници и получаване на наградите
  7.1. Право на участие в разпределението на наградите имат само регистрирани по реда на т. 4 и 5.1 от Официалните правила участници, дали верен отговор на посочения в. т.5.1 въпрос.
  7.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
  7.3. Имената на спечелилите участници ще се обявят в Instagram стори и в коментар под публикацията на „Играта“ на 01.08.2020 между 12:00 и 19:00 ч.
  7.4. Тегленето ще се извърши на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в т. 7.14.
  7.5. Обявените печеливши участници трябва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение, изпратено от личния им профил в INSTAGRAM, чрез който са участвали в играта. Съобщението трябва да включва три имена и актуален телефонен номер. Личното съобщение трябва да бъде изпратено в INSTAGRAM страницата на Организатора, на адрес: https://www.instagram.com/reversesofia/, в рамките на 2 (два) работни дни от публикуването на печелившите.
 8. Получаване на наградата и данъчни импликации
  8.1. Печелившите участници от София ще получат наградата си лично на рецепцията на клиника Ривърс, находяща се на адрес гр. София, ж.к. Изгрев, ул. Никола Мирчев № 33. За участниците от останалата част от територията на България, наградата се изпраща по куриер, за сметка на Организатора, до посочен от печелившия участник адрес.
  8.2. Организаторът на „Играта“ не носи отговорност спрямо печеливш участник, непотърсил своята награда или предоставил неистински данни, имена, телефонен номер, непълен или неточен електронен адрес за комуникация и/или адрес за получаване на предметната награда.
 9. Защита на личните данни
  9.1. “Дерматологична клиника Ривърс АСИМПДВ- ИП Д-р Росица Денчева” ЕООД събира лични данни чрез настоящата Игра, за да може да идентифицира печелившите участници с цел изпращане на наградите до тях.
  9.2. Организаторът може да събира следните лични данни: име, презиме, фамилия, псевдоним или потребителско име в Instagram, контактна информация (е-мail, телефон, пощенски адрес).
  9.3. Предоставянето на лични данни е доброволно. Ако участник не предостави лични данни или те не са коректни и той бъде избран за печеливш, той няма да може да получи своята награда.
  9.2. Организаторът може да направи публично достояние имената на печелившите в настоящата Игра, като ги публикува на Инстаграм и Фейсбук страниците си, и/или в други електронни медии.
  9.3. Личните данни, които са предоставени от Вас във връзка с участието Ви в играта, могат да бъдат предоставени на следните категории трети лица: куриерски компании, с цел предоставяне на наградите, партньори на Организатора, като такива предоставящи награди или участващи в организацията на Играта. В допълнение Организаторът и неговите партньори и доставчици на услуги може да разкриват информация за участниците (i) ако са длъжни да го направят по закон или за целите на административен/съдебен процес (ii) на правоприлагащи органи или други официални власти, или (iii) когато считат, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни или незаконни действия.
  9.4. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от поне 1 година или друг по-дълъг период съобразно изискванията на счетоводните и данъчни закони, както и с цел защита на интересите на Организатора при евентуални искове и административни производства.

9.5. Участниците имат следните права по отношение на предоставените от тях лични данни:
(а) право на достъп до личните данни;

(б) право на коригиране на лични данни, ако са неточни или непълни;

(в) право на Заличаване на лични данни, освен ако тяхната обработка не е необходима за упражняване на законни права на Организатора или трети страни, за изпълнението на правно задължение, поради причини, свързани с обществения интерес или за защита на законни права пред съдебни или други органи.

(г) право на ограничение на обработката на лични данни само за конкретни цели.

9.6. За да упражнят което и да е от горепосочените права, участниците може да изпратят имейл или писмено искане, използвайки данните за контакт в т.1.1.

9.7. Ако участник счита, че неговите права за защита на данните са нарушени,той има правото да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, kzld@cpdp.bg,)

 1. Спорове
  10.1. В случай на спорове относно валидността на някоя регистрация, решението на Организатора е окончателно.
  10.2. С участието си в тази Игра участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия в настоящите правила.
  10.3. Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Играта ще се решават чрез преговори, а в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 2. Други
  11.1. INSTAGRAM не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на платформата.

Related posts

Call Now Button